Flurnamen der Gemarkung Vogtshagen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Ortschroniken
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „<iframe width="800px" height="800px" allowfullscreen key="osm" path="de/map/flurnamen-vogtshagen_294?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoo…“)
 
Zeile 1: Zeile 1:
 
<iframe width="800px" height="800px" allowfullscreen key="osm" path="de/map/flurnamen-vogtshagen_294?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false"/>
 
<iframe width="800px" height="800px" allowfullscreen key="osm" path="de/map/flurnamen-vogtshagen_294?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false"/>
 
[http://umap.openstreetmap.de/de/map/flurnamen-vogtshagen_294 Bearbeiten bei OSM]
 
  
 
Quelle Sammlung: FNA ([[Flurnamenarchiv des Heimatbundes Mecklenburg]])
 
Quelle Sammlung: FNA ([[Flurnamenarchiv des Heimatbundes Mecklenburg]])
Zeile 7: Zeile 5:
 
Digitalisierung: Flurnamen-Projekt Uni Rostock, Holger Meyer
 
Digitalisierung: Flurnamen-Projekt Uni Rostock, Holger Meyer
  
Bearbeiter: Holger Meyer
+
Bearbeiter: Holger Meyer, [http://umap.openstreetmap.de/de/map/flurnamen-vogtshagen_294 Bearbeiten bei OSM]
  
 
[[Kategorie:Flurnamen]]
 
[[Kategorie:Flurnamen]]

Version vom 11. Juli 2019, 16:08 Uhr

Quelle Sammlung: FNA (Flurnamenarchiv des Heimatbundes Mecklenburg)

Digitalisierung: Flurnamen-Projekt Uni Rostock, Holger Meyer

Bearbeiter: Holger Meyer, Bearbeiten bei OSM